Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem depth.space jest prowadzony przez firmę Szymon Makowski Primas Studio z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej 31/12, 85-830 Bydgoszcz, posiadającą numer NIP 9532784403 oraz numer REGON 389447142;
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Google Chrome w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub,
  2. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub,
  3. Mozilla Firefox w wersji 39 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub,
  4. Opera w wersji 29 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  5. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się przez Instagram: @depth.space

Definicje

 1. Sklep Internetowy - sklep pod adresem depth.space prowadzony przez firmę Szymon Makowski Primas Studio z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej 31/12, 85-830 Bydgoszcz, posiadającą numer NIP 9532784403 oraz numer REGON 389447142;
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 9. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, dostępny na stronie depth.space/statute. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej;

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczone usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera. W takim przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki usunie adres e-mail Klienta.
 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu kupdepth.pl lub poprzez pocztę mailową;
 6. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu do realizacji(imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail);
 7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje się skontaktować z kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania Jeżeli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży;

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i każdorazową akceptacją regulaminu sklepu.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 8. Sklep kupdepth.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 9. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, zerwania Umowy sprzedaży, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 12. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 13. Z chwilą gdy Klient dokona zapłaty za zamówione towary metodą płatności opisaną w §5 ust.2a niniejszego Regulaminu, a Sprzedawca otrzyma potwierdzenie z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, Umowa sprzedaży staje się potwierdzeniem zakupu klienta.
 14. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

Ceny, metody i terminy płatności. Wysyłka towaru

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności: a. płatność elektroniczną (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznej Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Dostawa

 1. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-10 dni roboczych w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego, lub 1-4 dni roboczych w przypadku firmy kurierskiej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostawy zamówienia w terminie od 1-14 dni roboczych, niezależnie od wybranego sposobu dostawy, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta z Klientem w czasie trwania promocji.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt, nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Na jego podstawie Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje: wady fabryczne; uszkodzenia powstałe w trakcie transportu; niezgodności z zamówieniem.
 3. Klient ma 7 dni kalendarzowych na złożenie reklamacji od daty odbioru towaru.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować ndo sprzedawcy. Klient może skorzystać z formularza Reklamacji, który znajdzie z zakładce Zwrot i Reklamacja, umieszczonej w stopce strony.
 5. Klient dołącza do formularza opis uszkodzenia, elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu, a także przesyła zdjęcia lub krótki filmik uszkodzonego Towaru.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym i elektronicznym potwierdzeniem dokonania zakupu na adres Sprzedawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 kolejnych dni kalendarzowych. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub paczkomatami.
 8. Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, w tym do ocenienia jej zasadności na podstawie zwróconego towaru. Kontroli podlega stan zwróconego towaru, ewentualne ślady użytkowania lub uszkodzeń, które powstały na skutek nieprawidłowego używania materiału.
 9. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o jej wyniku.
 11. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zaproponuje Klientowi wymianę danego towaru na inny. Jeśli Klient nie zechce skorzystać z wymiany towaru na inny, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru, którego nie jest możliwe ponowne dostarczenie. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przelewem na konto bankowe Klienta. Sklep zwróci kwotę zakupu reklamowanych Towarów w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 12. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca może, lecz nie musi zwrócić Klientowi koszty przesyłki zapłacone przez niego podczas dokonywania zamówienia. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Koszty, o których mowa w §7 ust.12 niniejszego Regulaminu zostaną zwrócone wraz z kwotą zakupu za reklamowane Towary.
 14. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 15. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §7 ust.3,4,5,6,7,9 niniejszego Regulaminu oświadczenie o reklamacji jest bezskuteczne, towar nie podlega wymianie i nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 16. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.
 17. Reklamacji nie podlegają towary z wyraźnymi śladami użytkowania oraz towary źle użytkowane, które są zgodne z jego opisem na stronie.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów.
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który znajdzie z zakładce Zwrot i Reklamacja, umieszczonej w stopce strony. Klient dołącza do wiadomości elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia zwrotu do Sprzedawcy. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Kupujący przesyła towary z elektronicznym potwierdzeniem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 9. eżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub paczkomatami.
 12. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w §8 ust.1,2,4,6,11 niniejszego Regulaminu oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
 3. Administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Klientów jest Szymon Makowski Primas Studio z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej 31/12, 85-830 Bydgoszcz, posiadającą numer NIP 9532784403 oraz numer REGON 389447142.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie, a które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień dokonanych przed datą zmiany Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.
 2. Wszelka korespondencja związana z zamówieniem, w szczególności będą kierowane do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

By clicking "OK", you consent to the storage of cookies on your device in order to improve the operation of the website, analyze the use of the website and better match the marketing content.